Περιήγηση: Βούρμπιανη

Επικαιρότητα
Αντικομμουνιστικές κορώνες από τον Μητροπολίτη Κονίτσης σε εκδήλωση ακροδεξιών

Τη δόξα του φασί­στα πρώ­ην Μητρο­πο­λί­τη Καλα­βρύ­των Αμβρό­σιου φαί­νε­ται πως ζήλε­ψε ο δεσπό­της Κονί­τσης Ανδρέ­ας, προ­βαί­νο­ντας σε αντι­κομ­μου­νι­στι­κά σχό­λια και…