Περιήγηση: Βούρτσισμα δοντιών

Υγεία
Το τακτικό βούρτσισμα των δοντιών προστατεύει (και) την καρδιά από αρρυθμία και ανεπάρκεια

Το συχνό βούρ­τσι­σμα των δοντιών συν­δέ­ε­ται με μικρό­τε­ρο κίν­δυ­νο καρ­δια­κής αρρυθ­μί­ας και καρ­δια­κής ανε­πάρ­κειας, σύμ­φω­να με μια νέα κορε­α­τι­κή επιστημονική…