Περιήγηση: Βραβείο Ζαχάροφ

Διεθνή
Όμοιος ομοίω: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάροφ 2017 στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας

Το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο απέ­νει­με σήμε­ρα το Βρα­βείο Ζαχά­ροφ 2017 για «την ελευ­θε­ρία του πνεύ­μα­τος» στη δημο­κρα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας, πληροφορήθηκε…