Περιήγηση: Βραβείο Ζαχάρωφ

Διεθνή
Στον Αλεξέι Ναβάλνι απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στον Αλε­ξέι Ναβάλ­νι, σφο­δρό επι­κρι­τή του προ­έ­δρου Πού­τιν, απο­νε­μή­θη­κε χθες το βρα­βείο Ζαχά­ρωφ του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου. Ο 45χρονος Ναβάλ­νι, που…

Διεθνή
Υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρωφ η ακροδεξιά πραξικοπηματίας της Βολιβίας Τζανίν Άνιες!

Η ιστο­ρία πίσω από το περή­φη­μο «Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ», που απο­νέ­μει κάθε χρό­νο το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, είναι γνω­στή. Αντι­κομ­μου­νι­στές, αντε­πα­να­στά­τες, επίδοξοι…

Διεθνή
Στην αντιδραστική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ — Ανακοίνωση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να απο­νεί­μει το λεγό­με­νο Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ στην αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενεζουέλας,…