Περιήγηση: Βρετανία

Διεθνή
«Τσατισμένο» το Λονδίνο με τη διαρροή της συνομιλίας ανώτατων Γερμανών αξιωματικών — Ενδεχόμενο και για νέες διαρροές

«Τερά­στια ντρο­πή και αμη­χα­νία για το Βερο­λί­νο» ανα­φέ­ρει σε άρθρο του σήμε­ρα ο Guardian ανα­φο­ρι­κά με την υπό­θε­ση υπο­κλο­πών από…

Διεθνή
ΝΑΤΟ-Steadfast Defender 2024: «Πρόβα» πολέμου με τη Ρωσία σε μια περίοδο που μυρίζει μπαρούτι

Το ΝΑΤΟ προ­χω­ρά την επό­με­νη βδο­μά­δα στη μεγα­λύ­τε­ρη κοι­νή στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση από την επο­χή του Ψυχρού Πολέ­μου, συγκε­ντρώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από…

Διεθνή
Με ρόλο «κλειδί» η Κύπρος στις αμερικανοβρετανικές επιθέσεις κατά της Υεμένης

Τον ρόλο «κλει­δί» που παί­ζει η Κύπρος στις αμε­ρι­κα­νο­βρε­τα­νι­κές επι­θέ­σεις κατά της Υεμέ­νης, ανα­δει­κνύ­ουν με ρεπορ­τάζ τους αμε­ρι­κα­νι­κά και βρετανικά…

Ατέχνως
ΚΚΕ για την επίθεση ΗΠΑ και Βρετανίας στην Υεμένη: Κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου — Να μη σταλεί ελληνικό πολεμικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Το ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του, «κατα­δι­κά­ζει τις πυραυ­λι­κές επι­θέ­σεις των ΗΠΑ και της Βρε­τα­νί­ας στην Υεμέ­νη που πολ­λα­πλα­σιά­ζουν τους κινδύνους…

Διεθνή
Η Κίνα λέει πως εντόπισε κατάσκοπο που δρούσε για λογαριασμό της Βρετανίας

Οι κινε­ζι­κες αρχές ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι ο διευ­θυ­ντής ξένης εται­ρεί­ας συμ­βού­λων κατη­γο­ρεί­ται για κατα­σκο­πεία για λογα­ρια­σμό της βρε­τα­νι­κής υπη­ρε­σί­ας πληροφοριών…