Περιήγηση: Βρετανικό Μουσείο

Πολιτισμός
«Η Ελλάδα προτίθεται να δανείσει θησαυρούς στο Βρετανικό Μουσείο ως αντάλλαγμα για τα κλεμμένα Ελγίνεια»

Με τον τίτλο «Η Ελλά­δα προ­τί­θε­ται να δανεί­σει θησαυ­ρούς στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο ως αντάλ­λαγ­μα για τα ‘κλεμ­μέ­να’ Ελγί­νεια Μάρ­μα­ρα», η…

Πολιτισμός
Βρετανικό Μουσείο: Αναγνωρίστε την ιδιοκτησία μας για να σας δανείσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα

«Προ­ϋ­πό­θε­ση για να μπού­με σε οποια­δή­πο­τε συζή­τη­ση περί δανει­σμού των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να είναι να ανα­γνω­ρί­σε­τε ότι νόμι­μος ιδιο­κτή­της τους…