Περιήγηση: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Εκδηλώσεις
Έκθεσης Μικρογλυπτικής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Έκθε­σης Μικρο­γλυ­πτι­κής του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 22, Αθή­να Εγκαί­νια: Παρα­σκευή 12 Οκτωβρίου…