Περιήγηση: Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Διεθνή
Γερμανία: Ποινικό αδίκημα η χρήση του φιλορωσικού «Z» σε ομοσπονδιακά κρατίδια

Αρκε­τά γερ­μα­νι­κά κρα­τί­δια διε­μή­νυ­σαν ότι η δημό­σια χρή­ση του συμ­βό­λου «Z», που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στη ρωσι­κή «νίκη» στον…

Διεθνή
Άγαλμα του Λένιν θα στηθεί για πρώτη φορά σε πόλη της δυτικής Γερμανίας

Σε μια ιστο­ρι­κή από­φα­ση προ­χώ­ρη­σε γερ­μα­νι­κό δικα­στή­ριο, επι­τρέ­πο­ντας το στή­σι­μο ανδριά­ντα του ηγέ­τη της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και ιδρυτή…