Περιήγηση: Β Παγκόσμιος Πολέμος

Επικαιρότητα
Πρόκληση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου: «Θερινά σχολεία» στην Εσθονία για… αντικομμουνιστικό ξαναγράψιμο της ιστορίας!

Την ανα­θε­ώ­ρη­ση της ιστο­ρί­ας μέσω της εξί­σω­σης κομ­μου­νι­σμού και ναζι­σμού, προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, μέσω του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.…

Διεθνή
Ρωσία: Εγκαινιάστηκε νέο μνημείο για πεσόντες μαχητές του Κόκκινου Στρατού παρουσία του Βλ. Πούτιν

Μνη­μείο για τους πεσό­ντες μαχη­τές του Κόκ­κι­νου Στρα­τού εγκαι­νιά­στη­κε σήμε­ρα στην κωμό­πο­λη Χορό­σε­βο της Ρωσί­ας, παρου­σία του προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πούτιν…

Ιστορία
Σουηδική Σοσιαλδημοκρατία: «Εξοντώστε τους, δεν χωράει συναισθηματισμός, οι κομμουνιστές δεν είναι άνθρωποι»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Σου­η­δι­κή Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία: «Εξο­ντώ­στε τους, δεν χωρά­ει συναι­σθη­μα­τι­σμός, οι κομ­μου­νι­στές δεν είναι άνθρω­ποι με την συνη­θι­σμέ­νη έννοια»…