Περιήγηση: Β Παγκόσμιος Πολέμος

Διεθνή
Ρωσία: Εγκαινιάστηκε νέο μνημείο για πεσόντες μαχητές του Κόκκινου Στρατού παρουσία του Βλ. Πούτιν

Μνη­μείο για τους πεσό­ντες μαχη­τές του Κόκ­κι­νου Στρα­τού εγκαι­νιά­στη­κε σήμε­ρα στην κωμό­πο­λη Χορό­σε­βο της Ρωσί­ας, παρου­σία του προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πούτιν…

Ιστορία
Σουηδική Σοσιαλδημοκρατία: «Εξοντώστε τους, δεν χωράει συναισθηματισμός, οι κομμουνιστές δεν είναι άνθρωποι»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Σου­η­δι­κή Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία: «Εξο­ντώ­στε τους, δεν χωρά­ει συναι­σθη­μα­τι­σμός, οι κομ­μου­νι­στές δεν είναι άνθρω­ποι με την συνη­θι­σμέ­νη έννοια»…