Περιήγηση: Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Παίζονται χοντρά επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των φίλων του ΠΑΟ

Τις τρεις «λεό­ντειες» συμ­βά­σεις που εξα­σφα­λί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων κατα­ψή­φι­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, ύψους 255 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, για τη…