Περιήγηση: ΓΑΚ Ν. Ημαθίας

Τεκμήρια
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Παρακαλούμεν όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλήλων εις τας τελουμένας εθνικάς εορτάς…»

Επι­μέ­λεια: Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες το αστι­κό κρά­τος εκτός από τη δια­τή­ρη­ση των «πιστο­ποι­η­τι­κών κοι­νω­νι­κών φρο­νη­μά­των» μέσω του…