Περιήγηση: Γαλλική Επανάσταση

Μουσική
«Μασσαλιώτιδα», ένα τραγούδι που μεταλαμπάδευσε το πνεύμα της Επανάστασης σ’ όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου

Η «Μασ­σα­λιώ­τι­δα» είναι πολε­μι­κό επα­να­στα­τι­κό άσμα που υιο­θε­τή­θη­κε προ­ο­δευ­τι­κά ως Εθνι­κός Ύμνος της Γαλ­λί­ας. Γρά­φτη­κε στις 24 Απρι­λί­ου 1792 από…