Περιήγηση: Γαύδος

Επικαιρότητα
Να σταματήσει να λειτουργεί ως τουριστικό κατάλυμα το σπίτι του Άρη και των άλλων εξόριστων στη Γαύδο, ζητά το ΚΚΕ

Ερώ­τη­ση προς την Υπουρ­γό Πολι­τι­σμού — Αθλη­τι­σμού για να στα­μα­τή­σει να λει­τουρ­γεί ως του­ρι­στι­κό κατά­λυ­μα το σπί­τι των εξό­ρι­στων στη…

Ανακοινώσεις
ΚΝΕ: Απαράδεκτη η μετατροπή του «Σπιτιού του Άρη» στη Γαύδο σε τουριστικό κατάλυμα

Τη μετα­τρο­πή του «Σπι­τιού του Άρη» στη Γαύ­δο σε του­ρι­στι­κό κατά­λυ­μα καταγ­γέλ­λει η Οργά­νω­ση Περιο­χής Κρή­της της ΚΝΕ, απαι­τώ­ντας παράλληλα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Μπερτλ Μπερτλς: Εξόριστοι στο Αιγαίο (Αφήγημα πολιτικού και ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος)

Γρά­φει η ofisofi // Ο Αυστρα­λός δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Μπερτ Μπερ­τλς προ­τεί­νει στη σύντρο­φό του Ντό­ρα να συνα­ντη­θούν στην Ελλάδα.…