Περιήγηση: ΓΕΕΘΑ

Επικαιρότητα
Ουκρανοί κομάντο έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην Ελλάδα από Βρετανούς απόστρατους;

Απο­κλει­στι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» απο­κά­λυ­ψε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ότι στο ΓΕΕΘΑ υπάρ­χει έτοι­μο σχέ­διο να παρα­σχε­θεί εκπαί­δευ­ση σε Ουκρα­νούς κομάντο…

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση: Στέλνει Έλληνες στρατιώτες στη Μοζαμβίκη για χάρη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ!

Βαθαί­νει η εμπλο­κή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, με ανά­πτυ­ξή τους όπου Γης, χιλιά­δες χιλιό­με­τρα μακριά από…

Επικαιρότητα
Στρατός-Νεοσύλλεκτοι: Αναστέλλεται λόγω κορονοϊού η άδεια ορκωμοσίας ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΓΕΕΘΑ ανα­στέλ­λε­ται η χορή­γη­ση άδειας ορκω­μο­σί­ας 15 ημε­ρών στους νεο­σύλ­λε­κτους οπλί­τες θητεί­ας. Αμέ­σως μετά την ορκω­μο­σία τους, οι…

Απόψεις
Ο παράς κι ο φουκαράς

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Αρι­στε­ρά στην φωτο­γρα­φία ο… φου­κα­ράς. Δηλώ­νε­ται ευθαρ­σώς κι απ’ την στά­ση του. Δεξιά ο παράς ή αφε­ντι­κό. Πρόκειται…