Περιήγηση: Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της Ιωάννας Κούρτοβικ, συνηγόρου του απεργού πείνας

Η συνή­γο­ρος του Δημή­τρη Κου­φο­ντί­να κ. Ιωάν­να Κούρ­το­βικ εξέ­δω­σε την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση απα­ντώ­ντας στις αιτιά­σεις και επι­χει­ρή­μα­τα της Γενι­κής Γραμματείας…