Περιήγηση: Γερμανία

Διεθνή
Χιονόπτωση-ρεκόρ στο Μόναχο — Εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες

Σε ύψος-ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμ­βριο έφθα­σε το χιό­νι στο Μόνα­χο, προ­κα­λώ­ντας εκτε­τα­μέ­να προ­βλή­μα­τα στις αερο­πο­ρι­κές, οδι­κές και σιδη­ρο­δρο­μι­κές συγκοινωνίες.…

Ατέχνως
Βερολίνο: Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης — Δράσεις αλληλεγγύης σε Δανία — Ολλανδία

Για ένα ακό­μη Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο συνε­χί­ζο­νται στο Βερο­λί­νο και σε άλλες μεγά­λες γερ­μα­νι­κές πόλεις φιλο­πα­λαι­στι­νια­κές δια­δη­λώ­σεις. Στο κέντρο της γερ­μα­νι­κής πρωτεύουσας…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενεργοποίησε τον μηχανισμό «αντιμετώπισης κρίσεων» με φόντο τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Διερ­γα­σί­ες και σχε­δια­σμούς για την «αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας» και των «μετα­να­στευ­τι­κών ροών» ενι­σχύ­ουν οι εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή, μετά και από…

Αθλητικά
Γερμανική ομάδα θέτει σε διαθεσιμότητα ποδοσφαιριστή για ανάρτησή του υπέρ της Παλαιστίνης

Σε δια­θε­σι­μό­τη­τα τέθη­κε από τη γερ­μα­νι­κή ομά­δα του, Μάιντζ, ο Ολλαν­δός ποδο­σφαι­ρι­στής Ανβάρ Ελ Γκα­ζί, για μια φιλο­πα­λαι­στι­νια­κή ανάρ­τη­ση που…

Διεθνή
Γερμανία: Η Μπέρμποκ δηλώνει απογοητευμένη που οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα

Η Γερ­μα­νί­δα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ εξέ­φρα­σε την απο­γο­ή­τευ­σή της για τις περιο­ρι­σμέ­νες επι­πτώ­σεις που έχουν οι οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις οι…

Επικαιρότητα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Σημάδια ύφεσης σε Γερμανία και Ολλανδία

Νέες δυσμε­νείς προ­βλέ­ψεις για τις μεσο­πρό­θε­σμες προ­ο­πτι­κές της γερ­μα­νι­κής οικο­νο­μί­ας κατέ­γρα­ψε πρό­σφα­τη έρευ­να του πρα­κτο­ρεί­ου «Bloomberg», ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις πιθα­νό­τη­τες περαι­τέ­ρω επιδείνωσης…