Περιήγηση: Γερμανία

Διεθνή
Γερμανία: Οργάνωση ακροδεξιών σχεδίαζε κατάλυση του πολιτεύματος και απαγωγή του υπουργού Υγείας

Την απα­γω­γή του υπουρ­γού Υγεί­ας της Γερ­μα­νί­ας Καρλ Λάου­τερ­μπαχ και την ανα­τρο­πή του πολι­τεύ­μα­τος, σχε­δί­α­ζε οργά­νω­ση που εξαρ­θρώ­θη­κε χάρη στην…

Διεθνή
Αντικομμουνιστική αθλιότητα: Η Γερμανία σχεδιάζει να αναγνωρίσει ως «γενοκτονία» τον Ουκρανικό Λιμό του 1932!

Για ακό­μη μια φορά επα­νέρ­χε­ται στην επι­και­ρό­τη­τα ο περί­φη­μος «Ουκρα­νι­κός Λιμός» της περιό­δου 1932–1933, ο οποί­ος σύμ­φω­να με την αστική…

Διεθνή
Γερμανία: Αίθουσα συναυλιών δεν δέχεται Ρώσους μουσικούς που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου

Αίθου­σα συναυ­λιών του Ντόρ­τμουντ απα­γο­ρεύ­ει να συμ­με­τά­σχουν σε συναυ­λία ρώσοι μου­σι­κοί που τάσ­σο­νται υπέρ του Κρεμ­λί­νου στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην…

Διεθνή
Συνάντηση Σολτς-Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα υποστηρίζει την Ευρώπη για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία»

Να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει την επιρ­ροή της στη Μόσχα, προ­κει­μέ­νου να τερ­μα­τι­στεί ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, ζήτη­σε από την Κίνα ο Γερμανός…

Διεθνή
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Πλήθος εργαζομένων διαδήλωσαν στο Αμβούργο για την ακρίβεια και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πλή­θος εργα­ζο­μέ­νων και νέων συμ­με­τεί­χαν χθες Σάβ­βα­το, 29 Οκτώ­βρη, στο Αμβούρ­γο σε κινη­το­ποί­η­ση για να δια­δη­λώ­σουν την αγα­νά­κτη­ση και την οργή τους ενάντια…

Διεθνή
Γερμανία: Αποκαλυπτήρια δίμετρου ανδριάντα του Καρλ Μαρξ στο Γκελζενκίρχεν

Ενώ τη Λετο­νία και στην Εσθο­νία, με από­φα­ση των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, γκρε­μί­ζο­νται σοβιε­τι­κά μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη, σε…