Περιήγηση: Γερμανικές εκλογές

Διεθνή
Γερμανικές εκλογές: Eπικρατούν οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με το 25,7% των ψήφων

Με όλες τις ψήφους να έχουν κατα­με­τρη­θεί από τις εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές, οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες (SPD) ανα­δει­κνύ­ο­νται νικη­τές των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών που…

Διεθνή
Γερμανικές εκλογές: Με το βλέμμα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και το πώς θα ενισχυθεί η αστική τάξη της Γερμανίας

Λιγό­τε­ρες από 24 ώρες πριν ανοί­ξουν οι κάλ­πες για τις ομο­σπον­δια­κές εκλο­γές στη Γερ­μα­νία, με όλους τους πιθα­νούς συν­δυα­σμούς ενός τρικομματικού…