Περιήγηση: Γερμανική Βουλή

Διεθνή
Επιστημονική Υπηρεσία Bundestag : Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου συνιστά το τουρκολυβικό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες

Παρα­βί­α­ση του Διε­θνούς Δικαί­ου της Θάλασ­σας συνι­στά το μνη­μό­νιο κατα­νό­η­σης που έχουν υπο­γρά­ψει η Τουρ­κία με την κυβέρ­νη­ση της Τρίπολης…