Περιήγηση: Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία

Κοινωνία
Και ενώ στην Ελλάδα η Δόμνα υπόσχεται επιδόματα, ας δούμε τι ίσχυε για τη μητρότητα στην ΕΣΣΔ και στη ΓΛΔ

Η σοσια­λι­στι­κή εξου­σία έθε­σε τις βάσεις για την κατάρ­γη­ση της κατα­πί­ε­σης της γυναί­κας. Το σοσια­λι­στι­κό κρά­τος πάντο­τε θεω­ρού­σε σαν ένα…

Κοινωνία
ΕΣΣΔ-Σοσιαλιστικές χώρες: Εκεί που οι διακοπές ήταν δικαίωμα, όχι προνόμιο

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Πανη­γυ­ρί­ζουν ήδη κυβέρ­νη­ση, αστι­κά επι­τε­λεία και επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι στον κλά­δο του του­ρι­σμού για τη μεγά­λη άνο­δο σε αφίξεις…