Περιήγηση: Γεωργία Μπίκα

Κοινωνία
Δεκτή η προσφυγή της Γεωργίας Μπίκα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση βιασμού

Παρα­δε­κτή από τις ευρω­παϊ­κές δικα­στι­κές Αρχές έγι­νε η προ­σφυ­γή της Γεωρ­γία Μπί­κα στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των για την υπόθεση…

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα το πόρισμα των τοξικολογικών της Γεωργίας Μπίκα — Κόλαφος για τις ελληνικές αρχές

Στη δημο­σιό­τη­τα δόθη­κε το πόρι­σμα των Ελβε­τών επι­στη­μό­νων του Ινστι­τού­του Ιατρο­δι­κα­στι­κής, Τοξι­κο­λο­γί­ας και Χημεί­ας της Βέρ­νης, στο οποίο είχαν αποσταλεί…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Δήλωση συνηγόρου 24χρονης για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

  Ανα­κοί­νω­ση για τα αρνη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων της 24χρονης που κατήγ­γει­λε ότι έπε­σε θύμα βια­σμού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, έδωσε…