Περιήγηση: Γεώργιος Γρίβας

Επικαιρότητα
Κύπρος: Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας ενάντια στο Ψήφισμα της Βουλής για τον Γρίβα

Αντι­δρά­σεις από το χώρο της ακρο­δε­ξιάς που έχει απλώ­σει τα πλο­κά­μια της στους οργα­νω­μέ­νους οπα­δούς της Κύπρου ορι­σμέ­νων ποδο­σφαι­ρι­κών σωματείων…

Επικαιρότητα
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης: Καταδικάζει την δημιουργία μουσείου για τον φασίστα Γεώργιο Γρίβα

«Το Παγκύ­πριο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) κατα­δι­κά­ζει την από­δο­ση κάθε μορ­φής τιμών και προ­βο­λής των πρά­ξε­ων ανθρώ­πων, που συν­δέ­ο­νται με την…

Ιστορία
15 Ιουλίου 1974 — Χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο: Οι εξελίξεις είχαν πάρει το δρόμο τους…

Η αρχή του 1974 βρί­σκει την Κύπρο­στη δίνη δολο­πλο­κιών, συνω­μο­σιών, διχα­στι­κών κηρυγ­μά­των, πολι­τι­κών δολο­φο­νιών και μηχα­νορ­ρα­φιών ελλη­νι­κών και ξένων μυστι­κών υπηρεσιών.…