Περιήγηση: Γεώργιος Τσάκος

Κοινωνία
Χίος: Ύβρεις και τραμπουκισμοί από ομάδα φασιστοειδών στο δημοτικό συμβούλιο

Να δημιουρ­γή­σει κλί­μα έντα­σης και φανα­τι­σμού επι­χεί­ρη­σε χθες ομά­δα ακρο­δε­ξιών κατά τη διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Χίου. Οι παρευρισκόμενοι…