Περιήγηση: Γιάνης Κορδάτος

Πρόσωπα
Γιάνης Κορδάτος ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μαρξιστές ιστορικούς

Στις 28 Απρι­λί­ου 1961 πεθαί­νει ο Γιά­νης Κορ­δά­τος, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες μαρ­ξι­στές ιστο­ρι­κούς, με πλού­σια βιβλιο­πα­ρα­γω­γή γύρω από το…