Περιήγηση: Γιάννης Δελής

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Δελής (ΚΚΕ): Εξεταστική για παρακολούθηση Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων και ΚΕ του ΚΚΕ (AUDIO)

Έχου­με ζητή­σει εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή για την παρα­κο­λού­θη­ση του Νίκου Ανδρου­λά­κη, δημο­σιο­γρά­φων και του τηλε­φω­νι­κού κέντρου της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για την επικίνδυνη κατάσταση στην πυροπροστασία της Θεσσαλονίκης

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Εσω­τε­ρι­κών, Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών, σχε­τι­κά με την, όπως αναφέρει,…

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο λιμάνι κατά των ΝΑΤΟικών δυνάμεων (VIDEO)

Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στο Λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, δια­μή­νυ­σαν την…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Διάβημα στην ουκρανική πρεσβεία για την απελευθέρωση των Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έκα­νε το πρωί της Παρα­σκευ­ής διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στην Ελλά­δα, απαι­τώ­ντας να…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Θα λειτουργεί ως κανονική εμπορική επιχείρηση» (VIDEO)

Ένα ακό­μη βήμα για την προ­ώ­θη­ση του «νοσο­κο­μεί­ου-επι­χεί­ρη­ση» κάνει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την κύρω­ση στη Βου­λή της σύμβασης…