Περιήγηση: Γιάννης Μόραλης

Εικαστικές Τέχνες
Γιάννης Μόραλης, «ευπατρίδης» της ελληνικής ζωγραφικής

Γιάν­νης Μόρα­λης, ζωγρά­φος, χαρά­κτης, σκη­νο­γρά­φος. Από τους κορυ­φαί­ους εικα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες της μετα­πο­λε­μι­κής τέχνης, ο νεό­τε­ρος καλ­λι­τέ­χνης της γενιάς του ’30,…