Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Γιάννης Πρωτούλης

Πρω­τού­λης Γιάν­νης, 41 χρο­νών, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Αττι­κής από το 2014. Υπήρ­ξε Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ (2007–2011), βου­λευ­τής Β΄ Αθή­νας (2007–2012). Διε­τέ­λε­σε μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας (2001 — 2006)

Επικαιρότητα
Γιάννης Πρωτούλης: Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής — Όχι στη νέα χωματερή στο Γραμματικό

Σε δήλω­σή του για τη συζή­τη­ση στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής με θέμα τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περιφερειάρχης…

Επικαιρότητα
Γιάννης Πρωτούλης: Με τα αυθαίρετα οικοδομείται πέπλο αποπροσανατολισμού για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες

Οικο­δο­μεί­ται ένα πέπλο απο­προ­σα­να­το­λι­σμού του κόσμου με το μέτρο κατε­δά­φι­σης των αυθαι­ρέ­των, προ­κει­μέ­νου να συγκα­λυ­φθούν οι ευθύ­νες της σημε­ρι­νής, αλλά…

Μετάβαση στο περιεχόμενο