Περιήγηση: Γιάννης Σκαρίμπας

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 1893 γεννήθηκε ο Γιάννης Σκαρίμπας

Σαν σήμε­ρα, στις 28 Σεπτεμ­βρί­ου του 1893, γεν­νή­θη­κε ο λογο­τέ­χνης, κρι­τι­κός, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής, πεζο­γρά­φος …και καρα­γκιο­ζο­παί­χτης Γιάν­νης Σκα­ρί­μπας. Φύση…