Περιήγηση: Γιάννης Τούντας

Υγεία
Γ. Τούντας: Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία — Επέκταση της επιδημίας το καλοκαίρι το χειρότερο σενάριο

Η εξέ­λι­ξη της επι­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού στη χώρα μας μέχρι τώρα είναι περιο­ρι­σμέ­νη, γεγο­νός που δημιουρ­γεί ελπί­δες για τον έλεγχό…