Περιήγηση: γιατροί

Κοινωνία
ΕΙΝΑΠ: Μεγάλη άνοδος της ΔΗΠΑΚ στις εκλογές της μεγαλύτερης ένωσης νοσοκομειακών γιατρών

Μεγά­λη άνο­δος της ΔΗΠΑΚ στις εκλο­γές της Ένω­σης Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αθή­νας — Πει­ραιά (ΕΙΝΑΠ), της μεγα­λύ­τε­ρης ένω­σης νοσο­κο­μεια­κών για­τρών της…

Προτεινόμενο
Κοζάνη: Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς — Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση της εγκύου με το νεκρό έμβρυο

Κατε­πεί­γου­σα προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση παρήγ­γει­λε προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Κοζά­νης, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί εάν τελέ­στη­καν αδι­κή­μα­τα στην υπό­θε­ση της 41χρονης εγκύου…

Επικαιρότητα
Εικόνες σοκ στον «Ευαγγελισμό»: Εξαντλημένοι υγειονομικοί κοιμούνται στο πάτωμα

Εξα­ντλη­μέ­νοι και υπό κατάρ­ρευ­ση είναι υγειο­νο­μι­κοί που εφη­με­ρεύ­ουν σε κλι­νι­κές Covid-19 στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός»! Οι απο­κα­λυ­πτι­κές εικό­νες δεί­χνουν ειδι­κευό­με­νους να…

Προτεινόμενο
Οικονόμου: Ξεκινά από αύριο η επιστράτευση, αν δεν καλυφθούν ως σήμερα το βράδυ τα κενά

Ανά­λο­γα με τα κενά, από αύριο ξεκι­νά η επι­στρά­τευ­ση ιδιω­τών για­τρών, δήλω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικο­νό­μου, σημειώ­νο­ντας ότι σήμερα…

Επικαιρότητα
Ξεκίνησε η παράδοση των φύλλων επίταξης στους ιδιώτες γιατρούς στην Αττική

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δια­δι­κα­σία παρά­δο­σης των φύλ­λων επί­τα­ξης προ­σω­πι­κών υπη­ρε­σιών των ιδιω­τών για­τρών στην οποία προ­χώ­ρη­σε το υπουρ­γείο Υγείας…

Πολιτική
ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ MEGA
Featured Video Play Icon
Σχόλιο του Ν. Καραθανασόπουλου για την επίταξη των ιδιωτών γιατρών

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση άφη­σε αθω­ρά­κι­στο το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, σχο­λιά­ζο­ντας την…