Περιήγηση: Γιώργος Δασκαλάκης

Κοινωνία
«Ούτε βήμα πίσω από το αίτημα για μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου»

Εδώ και δύο χρό­νια βρί­σκε­ται ένας μεγα­λειώ­δης αγώ­νας στους δήμους με κινη­το­ποι­ή­σεις, κατα­λή­ψεις του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών και μεγά­λα πανελ­λα­δι­κά συλλαλητήρια.…