Περιήγηση: Γιώργος Λαμπρούλης

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνέδριο ΚΕΔΕ — Γ. Λαμπρούλης: Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των Δήμων και να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη

Στον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα των «μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων» που γίνο­νται στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση ανα­φέρ­θη­κε ανά­με­σα σε άλλα ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιώρ­γος Λαμπρούλης,…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Θα λειτουργεί ως κανονική εμπορική επιχείρηση» (VIDEO)

Ένα ακό­μη βήμα για την προ­ώ­θη­ση του «νοσο­κο­μεί­ου-επι­χεί­ρη­ση» κάνει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την κύρω­ση στη Βου­λή της σύμβασης…

Προτεινόμενο
ΤΟΥ Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1
Featured Video Play Icon
Γ. Λαμπρούλης: Η κυβέρνηση να ικανοποιήσει εδώ και τώρα τα αιτήματα για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής από την πανδημία

«Η κυβέρ­νη­ση, αντί να ρίχνει το μπα­λά­κι των ευθυ­νών της στα θύμα­τα της εφαρ­μο­ζό­με­νης πολι­τι­κής, να ικα­νο­ποι­ή­σει εδώ και τώρα…

Πολιτική
Γιώργος Λαμπρούλης: Το ΚΚΕ δίνει με όλους τους τρόπους τη μάχη για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής (VIDEO)

Στις συν­θή­κες αυτές χρειά­ζε­ται και η πρα­κτι­κή συμ­βο­λή για την υπε­ρά­σπι­ση της ανθρώ­πι­νης ζωής σημεί­ω­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ και…

Απόψεις
Οι «δύο κόσμοι»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στις περιό­δους  κρί­σης συχνά δίνο­νται περισ­σό­τε­ρα εφό­δια για να ξεκα­θα­ρί­ζει «η ήρα από το στά­ρι» στην λαϊκή…