Περιήγηση: Γιώργος Λιανός

Ποίηση
Γιώργος Λιανός: Βλέπει

Βλέ­πει ο κόσμος βιτρί­νες μαγα­ζιών κοσμη­μα­το­πω­λεί­ων Στις τηλε­ο­ρά­σεις δίνουν συνέ­ντευ­ξη εκπρό­σω­ποι φορέ­ων Πατριώ­τες και σωμα­τεία εθνι­κά, ιερα­τι­κά, φιλαν­θρω­πί­ας δες και…