Περιήγηση: Γιώργος Μπαμπινιώτης

Ατέχνως
Προκαταρκτική εξέταση για τις καταγγελίες 285 αποφοίτων Αρσακείων διέταξε η Εισαγγελία

Τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης διέ­τα­ξε η Προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Σωτη­ρία Παπα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου με αφορ­μή προ­σφυ­γή που κατέ­θε­σε η διοί­κη­ση της…

Κοινωνία
Απόφοιτοι του Αρσάκειου με επιστολή τους επιβεβαιώνουν περιστατικά σεξουαλικής βίας σε μαθητές

Με επι­στο­λή που στέλ­νουν στη Φιλεκ­παι­δευ­τι­κή Εται­ρεία, πρό­ε­δρος της οποί­ας είναι ο Γιώρ­γος Μπα­μπι­νιώ­της,  ομά­δα 285 απο­φοί­των από το 1994…