Περιήγηση: Γιώργος Νταλάρας

Μουσική
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: 15 μοναδικά «διαμάντια» της κορυφαίας στιχουργού

Πενή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν φέτος, στις 7 Γενά­ρη, από τον θάνα­το της μεγά­λης στι­χουρ­γού και ποι­ή­τριας Ευτυ­χί­ας Παπα­γιαν­νο­πού­λου, της γυναί­κας που…

Μουσική
Ο καλλιτεχνικός κόσμος εκφράζει τη θλίψη του για το «φευγιό» του Θάνου Μικρούτσικου

Μια τελευ­ταία υπό­κλι­ση, ένας σεμνός απο­χαι­ρε­τι­σμός στον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Θάνο Μικρού­τσι­κο από καλ­λι­τέ­χνες που «περ­πά­τη­σαν» μαζί του στα απέ­ρα­ντα μονοπάτια…