Περιήγηση: Γιώργος Νταλάρας

Απόψεις
Πόσο Νταλάρας είσαι; (Ειδικά αν είσαι ο Νταλάρας) — Σχολιάζει ο Ηρακλής Κακαβάνης

Δια­βά­ζο­ντας αυτό το κύμα επι­δο­κι­μα­σί­ας της απα­ρά­δε­κτης συμπε­ρι­φο­ράς του Ντα­λά­ρα απέ­να­ντι σε νέους συνα­δέλ­φους (Ναι συνα­δέλ­φους) νιώ­θω σαστι­σμέ­νος και έκπληκτος…

Μουσική
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: 15 μοναδικά «διαμάντια» της κορυφαίας στιχουργού

Πενή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν φέτος, στις 7 Γενά­ρη, από τον θάνα­το της μεγά­λης στι­χουρ­γού και ποι­ή­τριας Ευτυ­χί­ας Παπα­γιαν­νο­πού­λου, της γυναί­κας που…