Περιήγηση: Γιώργος Παλιούρας

Απόψεις
«Εγώ είμαι το κράτος»…

Η Ενω­ση Αστυ­νο­μι­κών Δυτι­κής Αττι­κής εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση, στην προ­σπά­θειά της να δικαιο­λο­γή­σει την απα­ρά­δε­κτη συμπε­ρι­φο­ρά των αστυ­νο­μι­κών στο «Θριά­σιο» Νοσοκομείο.…