Περιήγηση: Γιώργος Πατούλης

Πολιτική
Πολιτικά χαϊδολογήματα σε κοινή θέα, παράταξη Πατούλη, Τζήμερος και εγκληματίες χρυσαυγίτες

Σε πολι­τι­κά χαϊ­δο­λο­γή­μα­τα επι­δό­θη­καν σήμε­ρα το από­γευ­μα σε κοι­νή θέα, κατά τη διάρ­κεια του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου, η διοί­κη­ση της Περιφέρειας…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής: Το κίνητρο του Πατούλη είναι να καλύψει τον φασίστα Τζήμερο

Απά­ντη­ση στην ανα­κοί­νω­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής που στη­ρί­ζει τον άθλιο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό εμε­τό του γνω­στού φασι­στοει­δούς Τζή­με­ρου στο χθε­σι­νό Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, δίνει η «Λαϊ­κή…