Περιήγηση: Γιώργος Σιδέρης

Επικαιρότητα
Λευκωσία: Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης «Πανδημία COVID-19: Ο Καπιταλισμός στη Δύση του» το Σάββατο 5 Νοέμβρη

Βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της έκδο­σης «Παν­δη­μία COVID-19: Ο Καπι­τα­λι­σμός στη Δύση του» διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ, το Σάβ­βα­το 5 Νοέμβρη,…

Επικαιρότητα
Άθλια εθνικιστική ανάρτηση του αντιδημάρχου Περιστερίου — Δήλωση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Την άθλια ανάρ­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου Περι­στε­ρί­ου που απει­κο­νί­ζει την Τουρ­κία ως ελλη­νι­κό έδα­φος κατα­δι­κά­ζει ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, μέλος της ΚΕ…

Προτεινόμενο
Αττικό Νοσοκομείο: Για 50 προσλήψεις που δεν έγιναν, πάνω από 1.000 χειρουργεία αναβλήθηκαν

του Γιώρ­γου Σιδέ­ρη* // Είναι περιτ­τό να ανα­φέ­ρου­με για πολ­λο­στή φορά την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης στη δια­χεί­ρι­ση της πανδημίας.…

Υγεία
Δήλωση υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ για τον τραγικό θάνατο μετανάστριας αποκλειστικής νοσοκόμας

Με αφορ­μή το δρα­μα­τι­κό συμ­βάν με τη μετα­νά­στρια απο­κλει­στι­κή νοσο­κό­μα, που βρή­κε τρα­γι­κό θάνα­το προ­σπα­θώ­ντας να απο­φύ­γει τη σύλ­λη­ψη για…