Περιήγηση: Γιώργος Τράγκας

Επικαιρότητα
Δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα

Το σύνο­λο των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων και τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών τού εκλι­πό­ντος δημο­σιο­γρά­φου και εκδό­τη Γιώρ­γου Τρά­γκα, δεσμεύ­τη­κε με παραγ­γε­λία της Αρχής…