Περιήγηση: Γκάνταλφ

Ματιές στην Επικαιρότητα
e‑λογοκρισία

Το τουρ­κι­κό κοι­νο­βού­λιο ενέ­κρι­νε νόμο που επι­τρέ­πει το μπλο­κά­ρι­σμα περιε­χο­μέ­νου που αναρ­τά­ται στο δια­δί­κτυο, γεγο­νός που προ­κά­λε­σε έντο­νη ανη­συ­χία για περισ­σό­τε­ρη λογοκρισία.…