Περιήγηση: Γκίκας Μαγιορκίνης

Επικαιρότητα
Όχι της επιτροπής σε εμπορικά κέντρα και κέντρα αισθητικής — «Εύθραυστη» συρρίκνωση της πανδημίας στην Αττική

Επα­νεκ­κί­νη­ση του λια­νε­μπο­ρί­ου από τη Δευ­τέ­ρα 19/4 στην Κοζά­νη και υπό όρους επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λών οδή­γη­σης ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολιτικής…

Επικαιρότητα
Γκ. Μαγιορκίνης: Κουρασμένο το σύστημα Υγείας, δε θα αντέξει σε τρίτοκύμα

Στα­δια­κή μεί­ω­ση των κρου­σμά­των στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας κατα­γρά­φουν οι επι­στή­μο­νες, με εξαί­ρε­ση κάποιες περιο­χές όπου «μπο­ρού­με να πούμε…

Επικαιρότητα
Τρεις ημέρες την εβδομάδα η ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα

Από σήμε­ρα, η ενη­μέ­ρω­ση των δια­πι­στευ­μέ­νων συντα­κτών του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται — εξ’ απο­στά­σε­ως — κάθε Δευ­τέ­ρα, Τετάρ­τη και…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Αυξάνεται η πίεση στο Σύστημα Υγείας Τέλη Οκτώβρη αναμένεται αύξηση μετάδοσης έως 10 φορές

Το γεγο­νός πως αυξά­νε­ται η πίε­ση στο Σύστη­μα Υγεί­ας της χώρας επε­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων, κατά τη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ…

Προτεινόμενο
Νέες αποκαλύψεις για τα τεστ κορονοϊού… «μπουκώνουν» ιδιωτικό διαγνωστικό όμιλο

Με νέες απο­κα­λύ­ψεις ξετυ­λί­γε­ται το αντι­λαϊ­κό κου­βά­ρι της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας και στο ζήτη­μα των μορια­κών δια­γνω­στι­κών ελέγ­χων για τον κορο­νο­ϊό, με τις μπίζνες…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Καθηγητές που αναλαμβάνουν να ντύσουν με επιστημοσύνη τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Μετά το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας (δια στό­μα­τος υπουρ­γού Παι­δεί­ας), ότι τάχα ο μέσος όρος μαθη­τών ανά τάξη…