Περιήγηση: Γκαμπριέλ Μπόριτς

Διεθνή
Χιλή: Άγρια καταστολή από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μπόριτς

Με κατα­στο­λή αντι­με­τώ­πι­σε την περα­σμέ­νη Τρί­τη στη Χιλή η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Γκα­μπριέλ Μπό­ριτς χιλιά­δες πολί­τες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκε­ντρώ­σεις για…

Επικαιρότητα
Χιλή: Καταστολή κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών από την κυβέρνηση Μπόριτς

Στην τρί­τη κινη­το­ποί­η­ση μαθη­τών και φοι­τη­τών μέσα στη βδο­μά­δα, η περι­βό­η­τη στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη αστυ­νο­μία (carabineros — που προ­έρ­χε­ται από την εποχή…

Διεθνή
Χιλή: Μπόριτς εναντίον Βενεζουέλας-Νικαράγουας, διαψεύδει όσους καλλιεργούσαν αυταπάτες

Θυμά­στε τους πανη­γυ­ρι­σμούς ορι­σμέ­νων «αρι­στε­ρού­τσι­κων», στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, για την εκλο­γή του «σοσια­λι­στή» Γκά­μπριελ Μπό­ριτς στην Χιλή τον…