Περιήγηση: Γκεόργκ Σιμόν Ομ

Ατέχνως
Γκεόργκ Σιμόν Ομ

Σιτς 16 Μαρ­τί­ου 1789 γεν­νή­θη­κε ο Γκε­όργκ Σιμόν Ομ. Γερ­μα­νός φυσι­κός. Η μονά­δα της ηλε­κτρι­κής αντί­στα­σης φέρει το όνο­μά του…