Περιήγηση: Γκουαντάναμο

Διεθνή
ΟΗΕ: «Απάνθρωπη μεταχείριση» των κρατούμενων στο Γκουαντάναμο

Σχε­δόν μόνι­μη παρα­κο­λού­θη­ση, περιο­ρι­σμέ­νη πρό­σβα­ση στις οικο­γέ­νειες, απο­μό­νω­ση: η μετα­χεί­ρι­ση των τριά­ντα τελευ­ταί­ων κρα­τού­με­νων στο Γκουα­ντά­να­μο είναι «σκλη­ρή, απάν­θρω­πη και…

Διεθνή
Γκουαντάναμο: Κρατούμενος βρίσκεται φυλακισμένος επί 20 χρόνια χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες!

Ο Σαου­δά­ρα­βας Μοχά­μεντ αλ Καχτά­νι είχε συλ­λη­φθεί το Δεκέμ­βρη του 2001 στο πλαί­σιο μαζι­κών συλ­λή­ψε­ων για την τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια της…