Περιήγηση: Γκράφιτι

Επικαιρότητα
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Ανέθεσε σε φασίστα «γκραφιτά» να διακοσμήσει τους τοίχους του Δήμου!

«Δεί­ξε μου τον “καλ­λι­τέ­χνη” σου να σου πω ποιός είσαι…» σχο­λιά­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Ελλη­νι­κού-Αργυ­ρού­πο­λης με αφορ­μή την ανα­κοί­νω­ση του…

Ανακοινώσεις
Σχόλιο του ΚΚΕ για την ενέργεια φασιστοειδών να βρωμίσουν γκράφιτι του Γ. Αντετοκούνμπο

Την κατα­δί­κη της ενέρ­γειας φασι­στοει­δών που βρώ­μι­σαν γκρά­φι­τι για τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο εκφρά­ζει με σχό­λιο της η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Παλαιού…

Προτεινόμενο
«Τόσα πολλά βιβλία, τόσος λίγος χρόνος», ένα όμορφο γκράφιτι στο Μεταξουργείο

Εντυ­πω­σιά­ζει και ενθου­σιά­ζει τους επι­σκέ­πτες του Μετα­ξουρ­γεί­ου ένα τερά­στιο γκρά­φι­τι σε τοί­χο πολυ­κα­τοι­κί­ας που απει­κο­νί­ζει μία κοπέ­λα με τα βιβλία…

Απόψεις
Η τέχνη που αυτοπεριορίζεται ενισχύει την λογοκρισία της (σχόλιο για τους οπαδικούς βανδαλισμούς σε γκράφιτι με τον Νίκο Γκάλη)

Σχο­λιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ένα γκρά­φι­τι, εμπνευ­σμέ­νο από τον μπα­σκε­τι­κό θρύ­λο Νίκο Γκά­λη, σχε­δια­σμέ­νο σε ένα τοί­χο παλιού σπιτιού…

Εικαστικές Τέχνες
Η κομμουνίστρια δασκάλα Ευαγγελία Κλάδου «επέστρεψε» στον τόπο της, στο αγαπημένο της σχολείο

Ο καλ­λι­τέ­χνης Αλέ­ξαν­δρος Ραπτά­κης έκα­νε γκρά­φι­τι το πορ­τραί­το της κομ­μου­νί­στριας δασκά­λας Βαγ­γε­λιώς Κλά­δου σε τοί­χο στα πατρο­γο­νι­κά της εδά­φη στα…