Περιήγηση: Γονείς

Κοινωνία
Μαχητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη — Διεκδίκησαν μέτρα προστασίας και μορφωτικά δικαιώματα

Με ένα μαζι­κό και μαχη­τι­κό πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους, διεκ­δι­κώ­ντας να…

Επικαιρότητα
Παιδί θετικό; Ψαλίδι στον μισθό…: Τιμωρούν με περικοπή μισθού 50% τους εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν!

«Τιμω­ρούν με περι­κο­πή μισθού 50% τους εργα­ζό­με­νους γονείς παι­διών που νοσούν! Να μην περά­σει η αθλιό­τη­τα! Δεν θυσιά­ζου­με την υγεία…

Επικαιρότητα
«Υπουργείο κλειστών πανεπιστημίων και ιδιωτικών κολλεγίων»: Κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στο κυβερνητικό νομοσχέδιο-έκτρωμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Ηχη­ρό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση ότι το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση, που αυξά­νει τους ταξι­κούς φραγ­μούς στη μόρ­φω­ση και εντείνει…

Επικαιρότητα
Άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους — Πώς θα χορηγηθεί

«Για την αντι­με­τώ­πι­ση των συνε­πειών του κορο­ναϊ­ού στις εργα­σια­κές σχέ­σεις εκδί­δε­ται σήμε­ρα Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου. Σε αυτήν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα εξής:…