Περιήγηση: Γραμματεία Θεσσαλονίκης ΠΑΜΕ

Κοινωνία
Εργατικό Κέντρο Θεσ/νίκης: Υποκρισία και όρκοι πίστης στην εργοδοσία από την πλειοψηφία της διοίκησης

Όρκους πίστης στην εργο­δο­σία και το κρά­τος, εκφρά­ζο­ντας την πλειο­ψη­φία της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης, δίνει σε δηλώ­σεις του…