Περιήγηση: Γραμματικό Αττικής

Επικαιρότητα
Γιάννης Πρωτούλης: Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής — Όχι στη νέα χωματερή στο Γραμματικό

Σε δήλω­σή του για τη συζή­τη­ση στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής με θέμα τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περιφερειάρχης…