Περιήγηση: Γρηγόρης Λιονής

Πολιτική
Ο καπιταλισμός όχι απλά δεν εξανθρωπίζεται όσο καινοτόμος και αν γίνει, αντίθετα γίνεται ολοένα και χειρότερος (VIDEO)

«Ο καπι­τα­λι­σμός όχι απλά δεν εξαν­θρω­πί­ζε­ται όσο και­νο­τό­μος και αν γίνει, αντί­θε­τα γίνε­ται ολο­έ­να και χει­ρό­τε­ρος», ξεκα­θά­ρι­σε ο Γρή­γο­ρης Λιονής,…