Περιήγηση: Γρηγόρης Λιονής

Κοινωνία
Ο πόλεμος της προπαγάνδας και η προπαγάνδα του πολέμου — ψηφιακά μέσα, social media και πραγματική ενημέρωση

Απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του Γρ. Λιο­νή, μέλους της ΚΕ, σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Τηλε­πι­κοι­νω­νιών — Πλη­ρο­φο­ρι­κής — Ερευ­νας της…

Πολιτική
Ο καπιταλισμός όχι απλά δεν εξανθρωπίζεται όσο καινοτόμος και αν γίνει, αντίθετα γίνεται ολοένα και χειρότερος (VIDEO)

«Ο καπι­τα­λι­σμός όχι απλά δεν εξαν­θρω­πί­ζε­ται όσο και­νο­τό­μος και αν γίνει, αντί­θε­τα γίνε­ται ολο­έ­να και χει­ρό­τε­ρος», ξεκα­θά­ρι­σε ο Γρή­γο­ρης Λιονής,…