Περιήγηση: Γρηγόριος Ξενόπουλος

Πρόσωπα
Γρηγόριος Ξενόπουλος

Ο Ζακυν­θι­νός μυθι­στο­ριο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας θεα­τρι­κών έργων και εξαι­ρε­τι­κός κρι­τι­κός Γρη­γό­ριος Ξενό­που­λος γεν­νή­θη­κες στις 9 Δεκέμ­βρη 1867 και πέθα­νε στις 14…