Περιήγηση: Γυναίκα

Επικαιρότητα
Με γνώση και τόλμη, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού δυναμώνουμε τον αγώνα για την ισοτιμία και την πραγματική χειραφέτηση της γυναίκας

Απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία της Βιβής Δάγκα, μέλους της ΚΕ, σε εκδή­λω­ση για τις σύγ­χρο­νες όψεις της ανι­σο­τι­μί­ας Μια ενδιαφέρουσα…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ — Σωματεία — Φορείς για την 8η ΜΑΡΤΗ: Σήμερα οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εκμετάλλευση, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή

Μαζι­κές και μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν θα…

Κοινωνία
ΚΝΕ: “Μάθε για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών — Πάλεψε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και βία!”

«Μάθε για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών — Πάλε­ψε για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση και βία!». Αυτό το κάλε­σμα απευ­θύ­νει η ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μέρα αφιερωμένη σε σένα, γιατί είναι μέρα αφιερωμένη σε όλες τις αγωνίστριες της ζωής.

Μπρο­στά στην Παγκό­σμια μέρα της Γυναί­κας Εργα­ζό­με­νη, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη, μισθω­τή — αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη επι­στή­μο­να, αγρό­τισ­σα, φοι­τή­τρια, νέα μητέ­ρα, συντα­ξιού­χε, μετα­νά­στρια και πρόσφυγα,…

Κοινωνία
Συνέδριο γονιμότητας: Ο σκοταδισμός επιστρέφει υπό μορφή «διαδικτυακής εκδήλωσης» στην Κατερίνη

Τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να διορ­γα­νω­θεί στα Ιωάν­νι­να το «Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Γονι­μό­τη­τας και Ανα­πα­ρα­γω­γι­κής Αυτο­νο­μί­ας». Αρχι­κά, μάλι­στα, είχε ανακοινωθεί…